2012. július 17., kedd

RégiókWesteros egyike a George R. R. Martin világában ismert három kontinensnek, a területén terül el a Hét Királyság. A másik két ismert kontinens Essos és Sothoryos.


Westeros területe nagyjából megfelel Dél-Amerikáéval, azonban a kontinens északi részén egy eddig feltérképezetlen, ismeretlen nagyságú terület található, melyet a Fal választ el a Hét Királyságtól. A kontinens északi része jóval ritkábban lakott, mint a déli, noha a kettő nagyjából azonos méretű.


Westerost szeszélyes évszakok uralják, évszakok melyek hossza kiszámíthatatlan, s akár évekig is eltarthatnak. A történet elején épp egy évtizedig tartó nyár közeledett a végéhez, melyet - úgy gondolják - egy ugyanilyen hosszú, kemény tél fog követni.


Hódító Aegon Targaryen hadjárata előtt hét különböző, független királyság terült el a kontinensen (innen a birodalom neve). Ezen királyságokat Aegon egyesítette a Hódítása alatt, ám meghatározott különböző régiókat, melyek egy-egy főbb ház ellenőrzése alá tartoznak.


Megjegyzendő, hogy a Hét Királyság elnevezés nem teljesen pontos. Mint az alábbiakban is látható, összesen kilenc régiót sorolunk fel, ezek közül a Koronaföldeket Aegon hódítása előtt nem kezelték külön "királyságként", Dorne soha nem tartozott szorosan a birodalomhoz, az apró Vas-szigeteket pedig csak történeti és kulturális okokból számítják külön régiónak.


Az Észak (The North)


 Az Északi területet a Nyak (Neck) néven ismert földszoros választja el a kontinens déli részétől, míg a kegyetlenül hideg és feltérképezhetetlen északabbi résztől a Fal nyújt biztonságot. Keleten a Keskeny tenger (Narrow Sea), nyugaton pedig a Napnyugati tenger (Sunset Sea) jelenti Észak természetes határait. A régió a legnagyobb az egykori királyságok közül, területe majdnem akkora, mint az összes többi régió összesen, de a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt igen ritkán lakott.


Az Északot a Stark-ház uralja, egyedülálló módon évezredek óta, először, mint az Észak és a Tél Királyai, majd Aegon Hódítása után, mint az Észak urai. A la-kosság döntő többsége az Elsők (First Men) leszárma-zottja, ezért aztán még min-dig számottevően sokan kö-vetik a Régi Isteneket, azon-ban egyes városokban, fő-leg Fehér Öbölben (White Harbor) az emberek átvették a Hét hitét. A Nyak mocsa-ras területeit az alacsony cölöplakók (crannogmen) lakják, akiket Howland Reed ural, aki Deres és a Stark család hűséges vazal-lusa. A Nyak mocsaras te-rületei és a most már romokban álló Cailin-árok (Moat Cailin) tökéletes vé-delmet nyújt az esetleges inváziók ellen; az északiak büszkék arra, hogy még egyetlen délről jött invázió sem tudott átjutni a Nyakon.


Az Északnak két főbb folyója van, az egyik a délebbi Fehér Tőr (White Knife), melynek torkolatánál fekszik Fehér Öböl, a másik pedig az északabbra fekvő Végső folyó (Last River). Ezen területnek egy nagyobb és egy kisebb erdője van, a nagyobbik, a Far-kaserdő (Wolfswood), pontosan Deres (Winterfell) mellett fekszik, s gyakran jártak ide a Starkok vadászni. A régióhoz három sziget is tartozik, a legkisebb a nyugati Medve-sziget (Bear Island), a Mormont-ház székhelye, a másik kettő a keleti part mentén fekvő, jóval nagyobb, de többnyire lakatlan Skagos és Skane. Az északon született fattyúkat a Havas (Snow) családnévvel látják el.


A Vas-szigetek (The Iron Islands) 


Hét különböző nagyságú sziget alkotja a Vas-szigeteket, melyek a Vasember-öbölben találhatóak Westeros nyugati partjai mentén. A legnagyobb sziget Nagy-Wyk (Great Wyk), míg a legkisebb Ó-Wyk (Old Wyk). A többi szigetek: Pyke, Harlaw, Orkmont, Blacktyde és Sódárda (Saltcliffe).


A szigetek lakói rendkívül nyers és kemény emberek, akik magukat vasemberek-nek, illetve a "vas szülötte-inek" nevezik. A szigeteket a Greyjoy-ház uralja Pyke szigetéről, miután Aegon Targaryen a korábbi ural-kodó, Fekete Harren halálát követően Vickon Greyjoy-t nevezte ki a szigetek új urá-nak. A vas szülöttei a ten-ger emberei, Aegon előtt nem csak a Vas-szigeteket, hanem a Folyóvidékeket, valamint Westeros nyugati partjainak nagy részét is uralták. Tengeri fölényük valamikor páratlan volt, és még most is a tengerek rémeiként tartják őket számon.


A Vas-szigetek lakói nem a Régi Isteneket, s nem is az andalok által hozott Hét hitét, hanem a saját istenüket, a Vízbefúlt Istent (Drowned God) követik.


A Vas-szigeteken született fattyúkat a Pyke családnévvel látják el.


A Folyóvidék (The Riverlands) 


A Folyóvidéknek nevezik azokat a termékeny területeket, melyeken a Trident és a Feketevíz (Blackwater) folyók ágai keresztülfolynak. Ezen terület hűbérura a Tully-ház, akik Zúgóból (Riverrun) uralkodnak. A Folyóvidékeket az Északtól a Nyak mocsaras területei választják el, keleten és nyugaton hegységek vannak, délen pedig nincs természetes határa, de az Istenszem-tó (God's Eye) és Szűztó (Maidenpool) városa még a Folyóvidékhez tar-toznak.


A régió történelme igen vi-haros volt. Mivel központi fekvésű és csupán északon van olyan természetes hatá-ra, mely biztonságot jelen-tene, majdnem mindegyik szomszédos királyság ural-ta már a Folyóvidéket az évezredek alatt. Aegon Targaryen érkezésekor ép-pen a vasemberek uralkod-tak a terület fölött, miután legyőzték az előttük itt u-ralkodó viharkirályt. Aegon érkezésekor a Tully-ház fel-lázadt a vas-szigeteki ural-kodó ellen, és mikor a Targaryen hódító felégette Fekete Harrent, valamint a frissen felépült kastélyát, Harrenhalt, jutalmul a Tullykat tette meg a régió uralkodóinak.


Ezen a területen született törvénytelen gyerekeket a Folyami (Rivers) családnévvel látják el.


Arryn Völgy (The Vale of Arryn) 


A Völgyet majdnem teljesen a Holdhegység (Mountains of the Moon) nevezetű hegység veszi körül, így ez az egyik legvédettebb régiója Westerosnak. A Völgybe való belépést a Véres Kapu (Bloody Gate) őrzi. A terület az Arryn-ház uralkodása alatt van, akik Aegon hódítása előtt a Hegy és Völgy Királyainak nevezték magukat, és a hódító andalok vére a legtisztábban bennük maradt meg. A rendkívül kemény telek miatt a Völgybe csak nyáron lehet be-menni, s még akkor is nehéz a hegyvidéken való átmenetel, mivel a Holdhegységben szá-mos barbárnak nevezhető klán tevékenykedik.


A Völgyhöz tartozik még az Ujjak (The Fingers) is, négy, a tengerbe hosszan kinyúló, ke-vésbe lakott félsziget. Ezek egyikén született Kisujj, azaz Petyr Baelish. Ezen területhez tartozik Westeros egyik leg-nagyobb kikötője is, Sirály-város (Gulltown).


A Völgy fő kastélya, a Sasfé-szek (The Eyrie), az egyik leg-magasabb hegy tetejére épült, s csak egy keskeny kis út ve-zet fel az erődítményhez, így lényegében bevehetetlen.


A Völgyben született fattyúkat a Szikla (Stone) családnévvel látják el.


A Nyugatföldek (The Westerlands) 


Westeros nyugati területeit nevezik így, a Nyaktól délre. Keleten a Folyóvidékek, északon a Vasember-öböl, nyugaton az óceán, délen pedig a Síkvidék (Reach) szegélyezi. Ezen területhez tartozik egy sziget is, a Szép-sziget (Fair Island). A régió igen gazdag aranyban, s ezért az itt uralkodó Lannister-ház a leggazdagabb ház egész Westeroson. A Nyugatföldeket évezredek óta Kaszter-kő (Casterly Rock) Lannisterei uralják, Aegon előtt mint a Szikla Királyai (Kings of the Rock), majd utána mint a te-rület hűbérurai. Kaszter-kő-től délre található Lannis-port, a nyugati part leg-nagyobb kikötője.


Ezen régió többnyire he-gyekből meg dombokból áll, azonban innen indul Westeros két legfontosabb folyója is, a Sziklazúzó (Tumblestone) meg a Fekete-víz egyik ága. A területnek egy kisebb erdője is van Crakehall mellett. Az itt é-lők ki vannak szolgáltatva tengeri támadás esetén, u-gyanis a tengerpart lapos, s ezáltal nagyon jól meg-közelíthető.


Az itt született törvénytelen gyerekek a Hegyi (Hill) nevet kapják.


A Síkvidék (The Reach) 


Síkvidéknek nevezik az égikerti (Highgarden) Tyrell-ház uralma alatt álló területeket. Aegon hódítása előtt a Tyrellek a Síkság Királyának (King of the Reach) tiszttartói voltak. IX. Mern halála után feladták Égikertet a Targaryen hódítónak, Aegon pedig jutalomként visszaszolgáltatta a Tyrelleknek a kastéllyal együtt a régiót is.


A régió és egyben délkelet Westeros legfontosabb folyója a Mander, mely Égikertet is keresztülszeli. Aegon hódí-tása előtt a vasemberek fel-hajóztak a folyó torkola-tánál, s az összes környező települést gyakran kifosz-tották. Néha felmerészked-tek egészen Keserűhídig (Bitterbridge). A Síkvidék ak-kori királya úgy döntött, hogy a Mander torkolata mellett található szigetcso-portot kinevezi a folyó "paj-zsának" -- mikor vas-szige-teki hajókat pillantottak meg az őrtoronyból, min-den folyó menti települést kiürítettek, így a vas szülöt-tei kénytelenek voltak ab-bahagyni a Mander-menti fosztogatásaikat.


A Tyrell-ház szövetségesei folyton összetűzésben vannak a dorne-iakkal. Mivel a két régió közti határt a Dorne-i Határvidék (Dornish Marches) hegység jelenti, folytonos összetűzések vannak ezen hegyek hovatartozása fölött. A Síkvidéken található továbbá Westeros legrégebbi városa és a Hit egykori székhelye, Óváros (Oldtown).


A Síkvidéken született fattyúkat a Virágos (Flowers) családnévvel látják el.


A Koronaföldek (The Crownlands) 


A Koronaföldek, mint önálló régió, csak a Hódítás után jött létre; azon területeket nevezik így, melyek fölött köz-vetlenül a Hét Királyság királya uralkodik. Központja Királyvár (King's Landing) egzotikus városa, ahol Aegon egykor partra lépett. A régióhoz tartoznak ezen kívül a környező kastélyok, a Királyerdő (Kingswood), valamint az összes terület a Királyi úttól (Kingsroad) keletre, beleértve Hasadt-révet (Cracklaw Pointot) és a Feketevíz-öbölt az összes kicsi szigetével va-lamint a kissé távolabb fekvő Sár-kánykő (Dragonstone) szigetével együtt.


Az itt született fattyúk a Vizes (Waters) családnevet kapják.
A Viharföldek (The Stormlands) 


A Viharföldek Királyvártól délre, a Dorne-tengertől északra, valamint a Síkvidéktől nyugatra helyezkedik el. Nyugati határa a Keskeny tenger, pontosabban a Hajózúzó öböl (Shipbreaker's Bay). Ez az egyik legváltozatosabb területe Westerosnak: egy na-gyobb erdő, hegyek s dombocskák is megtalálhatóak itt.


Változatossága mellett ez a régió Westeros legviharosabb régiója is, ahogy ezt a terület neve is mutatja. A Viharföld legnagyobb kastélya Viharvég (Storm's End), mely pon-tosan a tengerpartra épült. A kastélyt egy rendkívül vastag, kör alakú fal védi a tenger felöl érkező rendkí-vül heves viharoktól. A ré-gióhoz tartozik Tarth szi-gete is, valamint a számos kisebb sziget a Dorne ten-gerének északi részéről.


Aegon hódítása előtt a terü-letet a Viharkirályok ural-ták, majd utána a fiatal Baratheonok, a Targaryen család fattyú rokonai kap-ták a régiót. A Dorne-i Ha-tárvidék (Dornish Marches) hegység egy része is a Vi-harföldekhez tartozik, így hát régebben folyamatosan voltak kisebb-nagyobb csa-tározások a Viharföldek, a Síkvidék és Dorne között ezen terület ellenőrzése felett.


Ezen a területen született fattyúkat a Viharos (Storm) családnévvel látják el.


Dorne 


Dornea Hét Királyság legdélebbi régiója, a Dorne-i Határvidék magas hegyeitől délkeleti irányban egészen a déli partig terjed. Ezen régió egész Westeros legmelegebb területe, és itt található a kontinens egyedüli sivatagja. Három fontosabb folyója van a területnek, nagyságuk szerint: a Zöldvér (Greenblood), a hegyekből induló Torentine, valamint a kisebb Brimstone. 


A dorne-i emberek nemcsak külsőleg különböznek Westeros többi lakosaitól, hanem teljesen eltérő kultúrájuk is van, köszönhetően annak, hogy az essosi származású rhoyne-iak adják az uralkodó réteget. Ez a népcsoport mintegy 700 évvel a történet kezdete előtt Nymeria királynő vezetése alatt menekült át a Keskeny tengeren a Valyriai Birodalom terjeszkedése elől. A régió emberei átvették a rhoyne-iak szokásait és vallását is, köztük azt a szokást is, hogy a legidősebb gyerek örökli az apja birtokait, tekintet nélkül a nemére, így Dorne-nak nem egy női uralkodója volt már. I. Daeron király megfigyelése szerint három fajta dorne-i ember létezik: a 'sós' dorne-iak, akik a tengerpart mentén élnek, és általában alacsony, vékony, fekete bőrű és hajú emberek. Bennük maradt meg legtisztábban rhoyne-i hódítók vére. A 'homoki' dorne-iak a sivatagok és a folyók mentén élnek, a bőrük sötétbarna, és általában valamiféle fejkendőt viselnek, hogy védjék magukat a Nap égető sugaraitól. Végül vannak a 'kövi' dorne-iak, akik a Vörös hegység (Red Mountains) hegyei közt élnek, magas és jóképű emberek, s még mindig látni lehet a vonásaikban az andalok vérét, ugyanis világos bőrük és szőke vagy barna hajuk van. 


Dorne volt az egyetlen olyan királyság Westeroson, amit Aegonnak nem sikerült meghódítania, köszönhetően a kedvező terepadottságoknak és a helyiek gerillaharcmodorának. Katonai erővel soha nem sikerült tartósan elfoglalni, végül dinasztikus úton csatlakozott a Hét Királysághoz, de valójában máig autonóm terület. 


A Dorne-ban született törvénytelen gyerekeket a Homok (Sand) családnévvel látják el.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése